În 2019, din ianuarie și până în luna septembrie, au fost finalizate 10 adopții, pentru 97 de copii s-a dispus, de către Tribunalul Călărași, deschiderea procedurii de adopție, iar 5 copii se află în încredințare, în vederea adopției. Numărul familiilor adoptatoare, aflate în așteptare, este de 23.

Compartimentul Adopții, din cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași, a finalizat procedura de adopție, în 2018, pentru 32 de copii, care provin din sistemul de protecție socială.

Procedura legală pe care trebuie să o urmeze o familie/ persoană pentru adopția internă

Etapele adopției unui copil aflat în sistemul de protecție:

 1. Obținerea atestatului de persoană/ familie aptă să adopte;
 • Persoana/ familia care dorește să adopte se adresează DGASPC-ului în a cărei rază teritorială domiciliază unul dintre adoptatori.

Nu pot adopta persoanele care:

-Au boli psihice sau handicap mintal;

-Au fost condamnate definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei, săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea de trafic de persoane sau trafic și consum ilicit de droguri;

-Sunt decăzuți din trepturile părintești sau au un copil care beneficiază de o măsură de protecție specială;

După realizarea informării prealabile, persoana/ familia care dorește să adopte, depune la D.G.A.S.P.C. cerere privind eliberarea atestatului pentru adopție, însoțită de următoarele documente:

 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau după caz, de rezidența permanentă;
 • declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României  în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
 • copie legalizată de pe certificatul de naștere;
 • copie egalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă este cazul;
 • copie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locuinței;
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților (venitul net);
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declarație autentică pe propria răspundere, din care să rezulte că solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copii în sistemul de protecție specială;
 • certifcatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

După evaluarea din punct de vedere social, psihologic și parcurgerea celor trei sesiuni de curs privind asumarea în cunoștință de cauza a rolului de părinte, specialiștii Compartimentului Adopții vor propune, în baza raportului final, eliberarea/ neeliberarea atestatului de persoană/ familie aptă să adopte.

1.Încredințarea în vederea adopției a copilului, pe o perioada de 90 de zile, la persoana/ familia aptă să adopte.

2.Încuviințarea adopției, la sfârșitul perioadei de încredințare, în baza raportului de potrivire între copil/ copii  cu persoană/ familia adoptatoare.

3.Monitorizarea postadoptie, pe o perioadă de 2 ani, realizată trimestrial de la data rămânerii definitive, prin neapelare, a Sentinței Civile de încuviințare a adopției.

Etape în potrivirea inițială și practică, a unui copil declarat adoptatbil

1.Potrivirea inițială, care presupune identificarea/ selectarea persoanei/ familiei din punct de vedere teoretic care să răspundă nevoilor copilului;

2.În termen de 7 zile, familia este înștiințată privind potrivirea teoretică, cu copilul adoptatabil, aceștia având obligativitatea să se prezinte în cadrul Compartimentului Adopții, pentru a formula o declarație privind inițierea potrivirii practice și, totodată, să stabilească dată primei vizite în mediul de viață al copilului;

3.De la data vizitării copilului, familia/ persoana are obligația de a formula o declarație cu privire la continuarea procesului de potrivire practică, în temen de 3 zile;

4.Responsabilul de caz al copilului stabilește, de comun acord cu adoptatorul/ familia adoptatoare, programul și modul de desfășurare a următoarelor întâlniri (minim patru);

5.La finalul potrivirii practice, se întocmește raportul de potrivire prin care se solicită instanței de judecată încredințarea copilului, pe o perioada de 90 zile, la familie/ persoană;

6.La finalul perioadei de 90 zile, se întocmește raportul final prin care se solicită instanței de judecată încuviințarea adopției copilului.

Articolul precedentDespăgubiri de 19,76 milioane lei plătite în Județul Călărași pentru virusul pestei porcine
Articolul următorCălărașiul, în Raportul Organizației Salvați Copiii cu o statistică tristă: A patra cea mai mare rată a mortalității infantile din România